Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται νομίμως στο χώρο και που διαθέτουν σημεία, θεραπείες ή προϊόντα, τα οποία μπορούν να ενταχθούν μέσα στον ευρύτερο χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Οι συμμετέχοντες με προϊόντα ή με συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγµατοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες.

Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε µία υποψηφιότητα. Οι συµµετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται. Οι συµµετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει µέχρι τις 24.09.2021:

 • Να συµπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασµούς που θα σας υποδείξουµε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected].
Σημ.: Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας της είναι µη επιστρέψιµο.

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3).

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Η νέα καινοτόμα Antiaging Θεραπεία»).

2. Συμμετέχουσα εταιρεία (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3).

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής ή Άδεια Λειτουργίας Πολυδύναμης Μονάδας (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 1 αρχείo, μέχρι 10MB το αρχείο).

Συμπεριλάβετε με την βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής ή την βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας Πολυδύναμης Μονάδας.

4. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας(έως 1.000 λέξεις). (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3).

Περιγράψτε τo προϊόν / υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε, σύμφωνα με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link www.aestheticawards.gr
Για παράδειγμα μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως: Ποιος ήταν ο στόχος σας και ποια η πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε για την δημιουργία του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας; Ποια λύση προκρίνατε και ποια ήταν τα στοιχεία καινοτομίας που αυτή εμπεριείχε όσον αφορά το προϊόν ή την υπηρεσίας σας; Ποια ήταν τα αποτελέσματα που επιτύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που έχετε δηλώσει και για ποιους λόγους θεωρείτε ότι αξίζει να βραβευτεί η υποψηφιότητά σας στην συγκεκριμένη κατηγορία που συμμετέχει;

5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία; (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3).

Εφόσον στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

6. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις). (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!

7. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ). (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, μπορείτε να συνοδεύσετε το κείμενο με φωτογραφίες. Τα αρχεία πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

8. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο). (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

9. Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video). (Αφορά τους Πυλώνες 1,2 και 3)

Εισάγετε έγκυρο URL (π.χ. https://www.youtube.com/ watch?v=123456 ή https://vimeo.com/123456).

10. Screenshot (προαιρετικά-αρχείο .jpg έως 4ΜΒ). (Αφορά τον Πυλώνα 3)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

Ενότητα: 1.1

 • Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση CE
 • Τεχνολογική Καινοτομία
 • Καινοτομία Θεραπειών Άισθητικής
 • Χρόνος Διάρκειας των αποτελεσμάτων
 • Άνάγκηεπαναληψιμότητας Θεραπειών Άισθητικής
 • Εξειδίκευση Καλλυντικών Προϊόντων
 • Άναλώσιμα Υλικά – Πιστοποιήσεις
 • Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών (Service Quality)
  1. Διαθεσιμότητα – Χρόνος Αναμονής
  2. Ικανοποίηση του Πελάτη – Απόδοση
  3. Ασφάλεια
  4. Αξιοπιστία, σταθερότητα στις επισκέψεις και ρυθμός επανάληψης συνεδριών
  5. Πρόσβαση και τοποθεσία
  6. Επικοινωνία
 • Ανθρώπινο Δυναμικό, Κατάρτιση και Ικανότητα
  1. CV Επιστημονικού Υπεύθυνου (τουλάχιστον ΤΕΙ)
  2. Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού
  3. Εκπαίδευση Επιστημονικής Ομάδας
  4. Φυσικά Χαρακτηριστικά: ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, εμφάνιση εργαζομένων
 • Design Χώρου
  1. Ποιότητα του Σχεδιασμού
  2. Ποιότητα Υλικών
  3. Αισθητική Χώρου

Ενότητες: 2.1, 2.2, 2.3

 • Συστατικά Εφαρμοζόμενων Θεραπειών
 • Ασφάλεια Προϊόντων
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ανεκτικότητα
 • Καινοτομία Συστατικών
 • Ερευνητικές Δημοσιεύσεις
 • Σχέση Τιμής Ποιότητας
 • Διάρκεια Θεραπείας
 • Χρόνος Επανάληψης Συνεδριών
 • Πιστοποίηση

Ενότητα: 2.4

 • Ασφάλεια Προϊόντων
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ανεκτικότητα στο Δέρμα
 • Καινοτομία
 • Ερευνητικές Δημοσιεύσεις
 • Σχέση Τιμής Ποιότητας
 • Διάρκεια Θεραπείας
 • Διάρκεια Αποτελέσματος
 • Χρόνος Επανάληψης Συνεδριών
 • Πιστοποίηση
 • Αξιοπιστία
 • Απόδοση

Ενότητα: 3.1

 • Περιεχόμενο
 • Καινοτομία
 • Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών (Service Quality)
  1. Αξιοπιστία
  2. Πρόσβαση
  3. Επικοινωνία
  4. Ασφάλεια Συναλλαγής

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα) με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος Υποψηφιότητας

 • Από 1- 2 υποψηφιότητες: 300 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
 • Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 230 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
 • Από 6 υποψηφιότητες και άνω: 210 € + 24% Φ.Π.Α
 • Από 10 υποψηφιότητες & άνω: 190 € + 24 % Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα Φ.Π.Α.
 • Από 21 υποψηφιότητες και άνω : 180 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Σημ.: Το κόστος υποψηφιότητας επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.

Σημ.: Σε περίπτωση που οι συνθήκες επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής σε φυσικό χώρο, η συμμετέχουσα εταιρεία που θα υποβάλει υποψηφιότητα δικαιούται 1 δωρεάν πρόσκληση, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων της.
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις.

Χορηγός

Juliette Armand

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 από τους χημικούς Ιουλία Αρμάγου και Μιχάλη Παπαευστρατίου με σκοπό την έρευνα νέων συνταγών στον τομέα της ομορφιάς, καταθέτοντας στα εργαστήρια τις προσωπικές τους αξίες. Έτσι δημιουργήθηκε η Juliette Armand The Personal Professional Skincare, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων καλλυντικών, βασισμένων στην επιστημονική έρευνα.

Το brand name Juliette Armand με τις σειρές Elements, Skin Boosters, Sunfilm και Ameson απέσπασε δυναμική θέση στα κέντρα αισθητικής και ταξιδεύει διεθνώς σε περισσότερες από 40 χώρες.

Από το 1992 μέχρι σήμερα επιμένουμε με καταρτισμένο προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό να συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος να αναζητούμε σε πρώτο πρόσωπο την επόμενη συνταγή, την επόμενη σύνθεση, την επόμενη καινοτομία.

Υπό την Αιγίδα

Media Sponsors

Official Publication

daily

Διοργάνωση

Υποστηρικτές

Χορηγοί Επικοινωνίας

-->